MIKOŁAJKI Z LEKKOATLETYKĄ

Organizator

LOZLA

▪ Impreza organizowana przy wsparciu finansowym Gminy Lublin

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia w arkuszu Excel (w załączeniu) w terminie do 14.12.2023 do godz. 18.00 na adres mailowy
lublin@pzla.pl
– po w/w terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Z uwagi na sprawy organizacyjne – nie przewiduje
się możliwości przyjmowania zgłoszeń w biurze zawodów (możliwe będą wyłącznie skreślenia z listy
startowej)
▪ podczas weryfikacji należy przedstawić aktualną zgodę rodziców na udział w zawodach
▪ zasady finansowania: koszty organizacji zawodów ponosi LOZLA
▪ organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zawody

ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW